Tournament officials:

Organizing committee: Yehuda Frenkel, Mikki Rosenberg, Moshe Botarashvili, Moshe Slav, Benny Hizkya, Arkady Riabukhin.

Chief Arbiter: IA Victor Glatman

Game transmission: Tzachi Slav , Chessvision

Spokesman: Yochanan Afek

Webmaster: Shaul Weinstein

Israel Chess Federation: office@chessfed.org.il, +97236437627 www.chess.org.il